Vodka Friday Products

BOTTLES

Vodka Friday
Watermelon Cucumber

Vodka Friday
Cucumber

Vodka Friday
Wild Blueberry & Lemon

Vodka Friday
Yuzu

Vodka Friday
Peach Raspberry

Vodka Friday
Red Label

WATER

Vodka Friday
Wild Blueberry & Lemon
Vodka Water

Vodka Friday
Raspberry & Lime
Vodka Water

SODA

Vodka Friday
Wild Blueberry & Lemon
Vodka Soda

Vodka Friday
Raspberry & Lime
Vodka Soda

Vodka Friday
Yuzu Deep Citrus
Vodka Soda

Vodka Friday
Peach Raspberry
Vodka Soda

MARTINI

Vodka Friday
Espresso Amore
Vodka Martini

Vodka Friday
Cocoa On Over
Vodka Martini

Vodka Friday
Into the Cosmo
Vodka Martini

Vodka Friday
All Inclusive
Vodka Martini

BAG-IN-A-BOX | MULTI-PACK

Vodka Friday Bag in a Box
Tom Foolery
Raspberry Lime
Vodka Water

Vodka Friday Bag in a Box
Out of Blue
Wild Blueberry
Vodka Water

Vodka Friday
‘Cuz Fizz is the Shizz
8 Big Cans